ЦАЛИНГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ ХҮСЭЛТ

АРХИВЫН БАРИМТААС ЛАВЛАГАА АВАХ ХҮСЭЛТ

 

Хөмрөгийн нэр дугаар

Тухайн дансны ХН

Он цагийн хягзаар

1

Аймийн Засаг даргын Тамгын газар

170

1991-2003

2

Модон эдлэл борлуулах контор

69

1969-1992

12

1969-1984

3

Авто тээврийн 32-р бааз

182

1975-2003

53

1975-2003

4

Сүмбэрийн САА

194

1956-1998

47

1957-2000

5

Нэгдсэн эмнэлэг

24

1990-2003

6

Шивээговь сумын ЗДТГ

32

1989-2000

7

Шуудан холбоо

7

1995-2001

8

Сүмбэр сумын ЗДТГ

125

1957-2000

9

Нефт бааз

86

1975-2000

10

Тэжээлийн улсын фонд

34

1971-1994

11

Чойрын хайлуур жоншны экспидец

136

1965-1996

12

Сүмбэр сумын 5-р сургууль

11

1992-2003

13

Баянталын худалдаа бэлтгэлийн анги

16

1990-1993

14

Сүмбэр эд хэрэглээний хоршоо

119

1959-1990

28

1954-1992

15

Мал эмнэлэг үржлийн алба

30

1979-1994

16

Цахилгаан шугам сүлжээний газар

29

1985-1994

17

Өмч хувьчлал

21

1991-1992

18

Ардын банк

65

1993-1996

19

Сэргээн босголт банк

30

1997-1999

20

МАХН

49

1957-1976

21

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

28

1990-1995

22

Нийтийн ахуйн үйлчилгээ

36

1972-1991

23

10-н жилийн 1-р дунд сургууль

60

1956-2008

24

2-р цэцэрлэг

35

1970-2011

25

Ядуурлыг бууруулах зөвлөл

100

1996-2013

26

Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба

13

1997-2002

27

Хүүхдийн төлөө хэлтэс

17

1991-2003

28

Материал техник хангамж

10

1989-1994

29

2-р сургууль

30

1986-1998

30

1-р цэцэрлэг

30

1970-2000

31

Төрийн хянан шалгах хороо

20

1995-2002

32

Ариун цэвэр халдвар судлалын станц

10

1989-1999

33

Барилгын зураг

 

 

34

Аймгийн ИТХ

43

1994-2003

35

Барилга хот байгуулалтын газар

102

2005-2009

36

Статистикийн хэлтэс

35

1991-2002

37

Шивээговь сумын ИТХ

37

1994-2004

38

Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

25

1998-2006

39

Аймгийн Аудитын газар

64

1995-2004

40

Шивээговь сумын ЭХҮ

4

1992-1995

41

Орон нутгийн өмчийн алба

53

1991-2005

8

42

Аймгийн Шүүх

6

1994-1999

43

Аймгийн татварын хэлтэс

16

1994-1999

12

1994-2005

44

Шивээговь сумын 3-р сургууль

68

1989-2007

27

1989-2006

45

УсДу ОНӨҮГ

43

1991-2003

19

1991-2006

46

Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ

54

1996-2006

8

1996-2006

47

Шивээговь ХК

117

1989-2000

27

1993-2005

48

Аймгийн Холбоо

69

1989-2005

13

1989-2005

49

Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэг

16

1992-2006

50

Баянтал ЭХҮ-ийн Лүнгийн ус суваг

13

1990-1996

12

51

Баянталын ЗДТГ

80

1972-2008

52

Боловсрол соёлын газар

11

1994-2010

53

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

39

1997-2008

7

1997-2007

54

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

22

1997-2008

55

Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг

53

 

56

Биеийн тамир спортын газар

30

2007-2011

57

Нотариат

18

2011

58

Баянтал сумын 4-р сургууль

18

1991-2009

59

Баянтал сумын 4-р цэцэрлэг

7

1990-1998

60

Онцгой байдлын хэлтэс

71

1991-2009

61

Улсын нөөцийн салбар

24

2001-2009

62

Баянталын хүн эмнэлэг

38

1991-2012