ЦАЛИНГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ ХҮСЭЛТ

АРХИВЫН БАРИМТААС ЛАВЛАГАА АВАХ ХҮСЭЛТ

Иргэд улсад ажилласан жилийн тодорхойлсон лавлагаа - Тухайн хүнийг ажилд томилсон буюу чөлөөлсөн байгууллагын албан ёсны тушаал, шийдвэрийг үндэслэн олгоно.Хэрэв ажилд томилсон тушаал шийдвэр байхгүй бол ээлжийн амралт олгосон, шагналд тодорхойлосон, сургалтад хамруулсан, комисст томилогдсон зэрэг ажил төрлийн холбогдолтой бусад тушаал шийдвэр, цалингийн баримт зэргийг үндэслэн архивын лавлагаа олгоно.

Цалингийн талаархи лавлагаа - Тухайн иргэнийг ажилд томилсон тушаал, шийдвэр, цалингийн баримтболон шагналт цалин ур чадварын нэмэгдэл, илүү цаг, амралт баяр ёслолын үед ажилласан хөлс олгосон тушаал, шийдвэрийг үндэслэн архивын лавлагаа олгоно.

Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан тухай лавлагаа - Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн болон Монгол Улсын Ерөнхийглөгчийн зарлигийг үндэслэн архивын лавлагаа олгоно.

Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тодорхойлолт - Тухайн байгууллагын архивын баримт төрийн архивт шилжиж ирээгүй бол уг тодорхойлолтыг гаргана.

Архивын баримтын хуулбар - Байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр тухайн байгууллага, иргэнтэй холбоотой баримтыг үндэслэн архивын баримтын хуулбар олгоно.

 

 

Хөмрөгийн нэр дугаар

Тухайн дансны ХН

Он цагийн хягзаар

1

Аймийн Засаг даргын Тамгын газар

170

1991-2003

2

Модон эдлэл борлуулах контор

69

1969-1992

12

1969-1984

3

Авто тээврийн 32-р бааз

182

1975-2003

53

1975-2003

4

Сүмбэрийн САА

194

1956-1998

47

1957-2000

5

Нэгдсэн эмнэлэг

24

1990-2003

6

Шивээговь сумын ЗДТГ

32

1989-2000

7

Шуудан холбоо

7

1995-2001

8

Сүмбэр сумын ЗДТГ

125

1957-2000

9

Нефт бааз

86

1975-2000

10

Тэжээлийн улсын фонд

34

1971-1994

11

Чойрын хайлуур жоншны экспидец

136

1965-1996

12

Сүмбэр сумын 5-р сургууль

11

1992-2003

13

Баянталын худалдаа бэлтгэлийн анги

16

1990-1993

14

Сүмбэр эд хэрэглээний хоршоо

119

1959-1990

28

1954-1992

15

Мал эмнэлэг үржлийн алба

30

1979-1994

16

Цахилгаан шугам сүлжээний газар

29

1985-1994

17

Өмч хувьчлал

21

1991-1992

18

Ардын банк

65

1993-1996

19

Сэргээн босголт банк

30

1997-1999

20

МАХН

49

1957-1976

21

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

28

1990-1995

22

Нийтийн ахуйн үйлчилгээ

36

1972-1991

23

10-н жилийн 1-р дунд сургууль

60

1956-2008

24

2-р цэцэрлэг

35

1970-2011

25

Ядуурлыг бууруулах зөвлөл

100

1996-2013

26

Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба

13

1997-2002

27

Хүүхдийн төлөө хэлтэс

17

1991-2003

28

Материал техник хангамж

10

1989-1994

29

2-р сургууль

30

1986-1998

30

1-р цэцэрлэг

30

1970-2000

31

Төрийн хянан шалгах хороо

20

1995-2002

32

Ариун цэвэр халдвар судлалын станц

10

1989-1999

33

Барилгын зураг

 

 

34

Аймгийн ИТХ

43

1994-2003

35

Барилга хот байгуулалтын газар

102

2005-2009

36

Статистикийн хэлтэс

35

1991-2002

37

Шивээговь сумын ИТХ

37

1994-2004

38

Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

25

1998-2006

39

Аймгийн Аудитын газар

64

1995-2004

40

Шивээговь сумын ЭХҮ

4

1992-1995

41

Орон нутгийн өмчийн алба

53

1991-2005

8

42

Аймгийн Шүүх

6

1994-1999

43

Аймгийн татварын хэлтэс

16

1994-1999

12

1994-2005

44

Шивээговь сумын 3-р сургууль

68

1989-2007

27

1989-2006

45

УсДу ОНӨҮГ

43

1991-2003

19

1991-2006

46

Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ

54

1996-2006

8

1996-2006

47

Шивээговь ХК

117

1989-2000

27

1993-2005

48

Аймгийн Холбоо

69

1989-2005

13

1989-2005

49

Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэг

16

1992-2006

50

Баянтал ЭХҮ-ийн Лүнгийн ус суваг

13

1990-1996

12

51

Баянталын ЗДТГ

80

1972-2008

52

Боловсрол соёлын газар

11

1994-2010

53

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

39

1997-2008

7

1997-2007

54

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

22

1997-2008

55

Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг

53

 

56

Биеийн тамир спортын газар

30

2007-2011

57

Нотариат

18

2011

58

Баянтал сумын 4-р сургууль

18

1991-2009

59

Баянтал сумын 4-р цэцэрлэг

7

1990-1998

60

Онцгой байдлын хэлтэс

71

1991-2009

61

Улсын нөөцийн салбар

24

2001-2009

62

Баянталын хүн эмнэлэг

38

1991-2012